Algrapport nummer 5, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I öppna Skagerrak var planktonfloran fattig, men i kustområdet något rikligare. Dactyliosolen fragilissimus och Proboscia alata dominerade. I Kattegatt blommade Proboscia alata och Dactyliosolen fragilissimus var vanlig. I Östersjön fanns extremt mycket cyanobakterier. De största mängderna av Nodularia spumigena och Aphanizomenon sp. påträffades i södra Östersjön, öster om Bornholm. Små flagellater, med Chrysochromulina spp. som en av de vanligaste, var också rikligt förekommande.