Algrapport nummer 5, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerraks kustområde finns rester av Emiliania-blomningen och små mängder av de giftiga dinoflagellatsläktena Alexandrium och Dinophysis. I Kattegatt avtog Emiliania-blomningen, liksom blomningen av diatoméerna Dactyliosolen och Proboscia. I stora delar av Östersjön blommade det potentiellt giftiga släktet Chrysochromulina, med som mest ca 2,5 millioner celler/liter. I de sydöstra delarna och runt Gotland fanns mycket stora mängder av det giftiga dinoflagellatsläktet Dinophysis och den icke giftiga blågrönalgen Aphanizomenon.