Algrapport nummer 4, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Många typiska vårblomningsarter av kiselalger fanns i växtplanktonproverna från Västerhavet, men bara som en påminnelse om vad som varit. Rhizosolenia hebetata fanns i förhöjda cellantal vid de flesta stationerna och Skeletonema marinoi vid ett av besöken vid Anholt E. I övrigt var cellantalen av kiselalger låga. Det var nästan lika många arter av dinoflagellater som kiselalger, en stor del av dessa var heterotrofa arter. Flera heterotrofa mindre flagellater och ciliater observerades. I Östersjön fanns vårblommande kiselalger framför allt i södra delen och i Kalmar sund. Kiselalger observerades vid samtliga stationer, men längre norrut i egentliga Östersjön var närsalterna fortfarande höga och cellantalen låga. Generellt sett så var små kolonibildande cyanobakterier vanligt förekommande, de filamentösa cyanobakterierna Nodularia spumigena och Aphanizomenon flos-aque fanns i mycket låga mängder.