Algrapport nummer 4, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Växtplanktonläget var väldigt lugnt i Västerhavet. Bara ett fåtal arter i låga cellantal observerades och talrikast var små arter av cryptomonader. De integrerade (0-20m) klorofyllhalterna var inom det normala för månaden i Skagerrak och något under det normala i Kattegatt. I södra Östersjön var en kiselalgsblomning på upphällning med dominans av Skeletonema marinoi. Vid övriga stationer dominerade små arter som cryptomonader, kolonibildande cyanobakterier och oidentifierade dinoflagellater proverna. De integrerade (0-20m) klorofyllhalterna var över det normala vid BY2, under det normala vid BY10 och BY15 och inom det normala för denna månad vid alla andra Östersjöstationer.