Algrapport nummer 4, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Växtplanktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt innehöll framförallt små flagellater och i Skagerrak dominerade coccolithophoriden Emiliana huxleyi vid Å17, den mest nordliga stationen. Släggö hade en artrik planktonflora som dominerades av kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus. I Kattegatt dominerade släktet Chrysochromulina vid båda stationerna och D. fragilissimus fanns i relativt höga tätheter. De integrerade klorofyll a koncentrationerna var inom det normala för stationerna i Skagerrak för årstiden. I Kattegatt återfanns lägre klorofyllvärden än normalt för årstiden vid Fladen och Anholt E. I Östersjön dominerades växtplanktonsamhället av små flagellater vid samtliga stationer och då fram för allt av släktet Chysochromulina. Filamentösa cyanobakterier hittades i relativt höga tätheter vid de sydliga stationerna men inte i blomningsmängder. Få stora arter återfanns men kiselalgen Chaetoceros impressus var relativt vanlig vid de sydvästliga och västliga stationerna. De integrerade klorofyll a koncentrationerna var i den södra delen av Östersjön låga men inom det normala. Vid de östra samt västra stationerna var klorofyllvärdena lite under det normalt låga för årstiden.