Algrapport nummer 4, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Vid provtagningstillfället i mitten av april var artdiversiteten mycket låg vid växtplanktonstationerna i Skagerrak. Vid Å17, där växtplanktonen var talrikast en månad tidigare återfanns inga kiselalger, bara ciliater, små flagellater och dinoflagellater. I Kattegatt observerades många flera arter än i Skagerrak, men det var bara små flagellater som fanns i höga cellantal. Det integrerade (0-20m) klorofyll a värdet låg under medel vid Å17, i övrigt låg det inom medel vid stationerna i Västerhavet. Vårblomning präglade växtplanktonproverna från Östersjön. De vanligaste arterna var kiselalgerna Skeletonema costatum och Chaetoceros wighamii. Dinoflagellaten Peridiniella catenata var också vanlig vid de flesta stationer. Enligt 10 års medelvärde för integrerat klorofyll a så förekom vårblomningen i år precis vid den vanligaste tidpunkten vid Östersjöstationerna.