Algrapport nummer 4, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

En typisk efterblomningssituation observerades i Skagerrak och Kattegatt, med en fattig planktonflora och låga klorofyll a värden. De senare låg under det normala vid samtliga stationer.