Algrapport nummer 4, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

En typisk efterblomningssituation observerades i Skagerrak och Kattegatt, med en fattig planktonflora och låga klorofyll a värden. De senare låg under det normala vid samtliga stationer. I Östersjön var det små arter som dominerade proverna. Den för fisk skadliga flagellaten Chrysochromulina spp. och cyanobakterien Aphanizomenon spp. fanns vid alla stationer i olika antal. En liten population av den potentiellt toxiska dinoflagellaten Dinophysis acuminata observerades vid BCS III. Klorofyll a värdena var normala eller över det normala i södra och sydöstra Östersjön, medan de var något under det normala öster och väster om Gotland.