Algrapport nummer 4, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I öppna Skagerrak fanns ganska rikligt med diatoméer framför allt av släktet Chaetoceros. Dinoflagellaten Peridiniella danica dominerade. Det fanns också små mängder av Alexandrium tamarense, Dinophysis acuminata, D. norvegica och D. rotundata. I Skagerraks kustområde blommade Skeletonema costatum och det fanns små mängder av Alexandrium tamarense och Dinophysis norvegica. I Kattegatt fanns mycket diatoméer och Peridiniella danica. Alexandrium tamarense och Dinophysis norvegica fanns i små mängder. I Östersjön fanns en blandning av diatomé- och dinoflagellatsamhällen. De arter som dominerade var Peridiniella catenata, Scrippsiella hangoei och Mesodinium rubrum.