Algrapport nummer 4, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I öppna Skagerrak var planktonfloran fattig, men i kustområdet rikligare med diatoméer, t.ex. Skeletonema costatum, Dactyliosolen fragilissimus och Proboscia alata. I Kattegatt blommade Proboscia alata och Dactyliosolen fragilissimus var vanlig. I Östersjön fanns mycket flagellater, med Chrysochromulina spp. som en av de vanligaste. Aphanizomenon sp. förekom rikligt i vissa områden.