Algrapport nummer 3, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Vårblomningen hade klingat av i Västerhavet vid samtliga växtplanktonstationer. Det var överlag låga cellkoncentrationer med en dominans av cryptomonader och ciliater. De integrerade klorofyll a-värdena (0-20m) var lägre än normalt i Kattegatt och Skagerrak. I Östersjön vid Ref.M1V1 i Kalmarsund, fortskred kiselalgsblomning även denna provtagningsperiod och dominerades fortfarande av Skeletonema marinoi. På övriga stationer var celltätheterna låga och dominerades av cryptomonader. Utanför ordinarie provtagningsstationer för denna period togs ett håvprov från BY 32 (ej med i lista), som visade sig vara dominerat av Aphanizomenon sp. Klorofyllvärdena var lägre än normalt i Östersjön.