Algrapport nummer 3, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak dominerade släktet Dinobryon fram för allt vid utsjöstationen Å17. De integrerade klorofyll a koncentrationerna visade tydligt att vårblomningen var ett avslutat kapitel detta år. Även i Kattegatt återfanns relativt låga klorofyll a koncentrationer. Få arter återfanns och fram för allt dominerade den heterotrofa dinoflagellaten Peridiniella danica. Endast ett fåtal celler av den tidigare så vanligt förekommande skadliga alg släktet Pseudochattonella återfanns nu. I Östersjöns var vårblomning ett faktum i de södra samt västra delarna med för säsongen höga integrerade klororfyll a värden. Samtidigt återfanns även en klar dominans av kiselalger som vanligtvis förekommer under våren. Vid de norra samt östra delarna av Östersjön noterades däremot ingen tendens till blomning.