Algrapport nummer 3, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Växtplanktonproverna från station Å17 i yttre Skagerrak innehöll störst diversitet i Västerhavet vid provtagningarna i mitten av mars månad. I antal arter var kiselalgerna vanligast, och talrikast var kiselalgen Leptocylindrus danicus. Vid den kustnära stationen Släggö och vid Kattegatt-stationerna var artrikedomen lägre. Vid Släggö och Kattegatt-stationen Anholt E observerades en mindre blomning av prymnesiofyten Chrysochromulina hirta. De integrerade klorofyll a värdena (0-20 meter) låg inom det normala för månaden vid alla Västerhavsstationer förutom Anholt E där värdet låg under det normala jämfört med medel under en tioårsperiod. I Östersjön observerades början på vårblomningen vid BY2 och Ref.M1V1 i och med en blomning av kiselalgen Skeletonema costatum och att det fanns ett flertal arter av andra kiselalger. De integrerade klorofyll a värdena (0-20 meter) låg inom det normala för denna månad vid samtliga Östersjö-stationer.