Algrapport nummer 3, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Låga klorofyllhalter och låg artdiversitet noterades i Skagerrak och Kattegatt vid provtagningarna i mitten av mars månad. Den för fisk skadliga arten Pseudochattonella farcimen var vanlig i yttre Skagerrak (Å17), och vid Kattegattstationerna N14 och Anholt E var samma art en av de talrikaste i de annars tunna planktonproverna. I södra Östersjön, vid BY2, och i Kalmar sund (M1V1) var det kiselalgsblomning med höga cellantal av framför allt Skeletonema costatum. Prymnesiophyten Chrysochromulina polylepis fanns vid samtliga stationer i Östersjön, men var talrikast vid BY2 och i Kalmar sund. Den integrerade (0-20 m) klorofyll a-halten var inom det normala för månaden vid alla stationer. Klorofyllvärdet var dock högt i Kalmar sund, där 10 års medel inte finns som jämförelse.