Algrapport nummer 3, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak var diversiteten låg vad det gäller växtplankton. I yttre Skagerrak var det bara små flagellerade arter som var vanliga, vid kusten var även några arter av kiselalger vanliga. Klorofyll a-halterna låg inom det normala för denna månad.