Algrapport nummer 3, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Adil Yousif
Publicerad:

Sammanfattning

Skagerrak området. Jämfört med mars månad hade Chattonella cf. verruculosa minskat mycket i antal och observerades nu bara vid Släggö. Den potentiellt giftiga dinoflagellaten Dinophysis acuta fanns över den kritiska gränsen om 300 celler/l vid det första provtagningstillfället vid Anholt E. Vid stationerna i Östersjön dominerade dinoflagellater, och kiselalger var fåtaliga eller saknades helt. Vid de flesta stationer, men framför allt vid BY 15, återfanns dinoflagellaten Peridiniella catenata med höga cellantal. Både i Västerhavet och i Östersjön var nanoflagellater vanliga, särskilt cryptophycéen Teleaulax amphioxeia och prasinophycéen Pyramimonas spp. Ytvärdena av klorofyll a låg vid eller något över medel, förutom i västra Gotlandsbassängen där värdet låg på hela 7,9 μg/l, troligtvis orsakat av det stora antalet av Peridiniella catenata.