Algrapport nummer 3, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I öppna Skagerrak var vårblomning i slutskedet, men fortfarande fanns ganska rikligt med diatoméer framför allt av Skeletonema costatum och släktet Chaetoceros. Dinoflagellaten Peridiniella danica dominerade, liksom i Skagerraks kustområde. Vid kuststationen påträffades små mängder av Alexandrium tamarense och Dinophysis norvegica. I Kattegatt fanns också bara rester av vårblomningen, och även här dominerade Peridiniella danica. Chattonella cf. verruculosa förekom med ca. 25 000 celler per liter. I södra Östersjön pågick vårblomningen med rikligt av diatoméer. Längre öster- och norrut var vårblomningen i ett inledande stadium.