Algrapport nummer 3, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I öppna Skagerrak var planktonfloran fattig, men i kustområdet fanns rikligt med diatoméer, t.ex. Skeletonema costatum och Rhizosolenia hebetata. I Kattegatt var både diatoméer och dinoflagellater mycket vanliga. Skeletonema costatum fanns med mer än 1 miljon celler per liter. I Östersjön pågick kraftig vårblomning i de flesta områden. Vissa diatoméer nådde flera miljoner celler per liter. Skeletonema costatum och Chaetoceros wighamii var de vanligaste arterna.