Algrapport nummer 2, 2014

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Malin Mohlin
Publicerad:

Sammanfattning

Rapporten innehåller resultat från utsjöexpeditionen i månadsskiftet mellan februari och mars. Generellt sett var artantal och cellantal låga i Östersjön och vid de flesta stationerna i Skagerrak och Kattegatt. Den största artdiversiteten återfanns vid BY2 och N14 där vårblomningen var i full gång. Skeletonema marinoi dominerade vid BY2 i Östersjön. I Kattegatts vårblomning dominerade Skeletonema marinoi, Detonula confervacea, Coscinodiscus concinnus och olika arter från släktet Thalassiosira. De integrerade klorofyll a-värdena låg högre än normalt för månaden vid station BY2 i södra Östersjön, N14 i Kattegatt och P2 och Släggö i Skagerrak.