Algrapport nummer 2, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

I Västerhavet var artdiversiteten relativt hög medan de totala cellantalen varierade kraftigt mellan stationerna. Vid Å17 återfanns höga cellantal av diverse kiselalger, framför allt Thalassiosira cf. minima och Skeletonema marinoi. Det lite högre cellantalet vid denna station påvisade troligtvis en begynnande vårblomning. De integrerade (0-20 m) klorofyll a värdena var normala för månaden vid Å17 men gränsade till under det normala vid övriga stationer. I Östersjön var det generellt låga cellantal och låg artdiversitet på samtliga stationer och växtplanktonsamhället dominerades av små cryptomonader vid de flesta stationerna. Vid Arkona (BY2) däremot fanns det en dominans av den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flos-aquae. Vid station REF M1-V1 dominerade kiselalgerna Skeletonema marinoi och Thalassiosira spp. Enstaka celler av arten Dinophysis acuminata observerades vid stationerna som ligger norr och öster om Gotland (BY29, BY31 och BY15). De integrerade (0-20 m) klorofyll a värdena var låga men inom det normala för årstiden vid samtliga provtagningsområden.