Algrapport nummer 2, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

En rejäl vårblomning observerades i Västerhavet vid samtliga växtplanktonstationer. Det var framför allt kiselalgen Skeletonema marinoi som dominerade och den övriga artsammansättningen var mer eller mindre densamma vid alla stationer, många arter av kiselalger i stora cellantal och ett fåtal dinoflagellater i låga cellantal. Bland andra grupper var ögonflagellaten Eutreptiella braarudii vanlig. De integrerade klorofyll a-värdena (0-20m) var över medel i Kattegatt och Skagerrak. Vinterlugnet var forfarande påtagligt i Östersjön förutom vid ref.M1V1 i Kalmarsund, där det var kiselalgsblomning och dominans av Skeletonema marinoi. Klorofyllvärdena var låga där vi har resultat att redovisa. På grund av saknade tillstånd, fick ett antal stationer flyttas denna resa och ett fåtal strykas helt. Hydrografivinschen gick sönder vid BY29 i norra egentliga Östesjön, vilket innebar att bara ytprover kunde tas på återstående stationer, därför saknas också integrerat klorofyll a. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.20443!exp_0912.pdf