Algrapport nummer 2, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak var växtplanktonfloran mycket fattig och dominerades av små flagellater. De integrerade (0-20m) klorofyll-värdena var låga, men inom det normala för denna månaden. I Kattegatt var resterna efter vårblomningen tydliga och den för fisk skadliga arten Pseudochattonella sp. blommade både vid den kustnära stationen N14 och vid utsjöstationen Anholt E. De integrerade klorofyll-värdena var höga, men inom det normala för denna månaden. Vid två stationer i södra Östersjön, BY2 och Ref M1V1, avslöjade förekomsten av ett flertal kedjebildande kiselalger att vårblomningen var nära förestående. I övrigt var det mest små flagellater, ciliater och små sfäriska kolonibildande cyanobakterier i växtplanktonproverna. De integrerade klorofyllvärdena motsvarade växtplanktonresultaten med förhöjda värden i södra Östersjön.