Algrapport nummer 2, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Ovanligt höga klorofyllhalter och cellantal uppmättes i Västerhavet i mitten av februari. Fluorescens maxima återfanns på ca 10 meter på ett flertal stationer. Kiselalger dominerade proverna med framför allt arterna Skeletonema costatum, Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen och Thallassiosira nordenskioeldii. P. delicatissima-gruppen observerades över gränsvärdet vid Å17 samt N14. Vissa kloner av detta släkte kan producera giftet AST (Amnesic Shellfish Toxin). Inga rapporter om AST har dock rapporterats i svenska vatten. I Östersjön var antalet arter och cellantal låga vilket ledde till låga klorofyllhalter normala för årstiden.