Algrapport nummer 2, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Höga maximavärden av klorofyllfluorescens samt integrerade (0-20 m) klorofyll a värden långt över medel indikerade att vårblomningen hade kommit i gång i Skagerrak och Kattegatt. Detta kunde också bekräftas vid analyserna av växtplanktonproverna, där det var relativt många arter av kiselalger men framför allt Skeletonema costatum som var dominerande art vid alla fyra planktonstationer. Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen* fanns också med höga cellantal vid alla stationer och kiselalgsläktena Chaetoceros och Thalassiosira var representerade med många arter. Det för fisk skadliga släktet Pseudochattonella* (tidigare Chattonella) observerades vid Å17, N14 och Anholt E. I Östersjön fanns inga tecken på vårblomning, klorofyll a värdena var låga, men inom medel för denna månad.