Algrapport nummer 2, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Adil Yousif
Publicerad:

Sammanfattning

I Västerhavet pågick vårblomningen av kiselalger för fullt vid provtagningarna i mars. De högsta cellantalen noterades vid Anholt E i Kattegat där drygt tre miljoner celler per liter noterades. Vid alla stationer i Västerhavet dominerade kiselalger proverna. Den vanligaste arten var Skeletonema costatum. Dinoflagellater var fåtaliga vilket även gäller ciliater. Det är värt att uppmärksamma att Chattonella cf. verruculosa förekom med drygt en halv miljon celler per liter vid Anholt E. Denna flagellat kan orsaka fiskdöd genom att fiskars gälar skadas. Arten förekom inte i proverna från Släggö och Å17 i Skagerrak. I Östersjön var växtplanktonbiomassan låg. Vårblomningen har inte startat där ännu vilket är fullt normalt.