Algrapport nummer 2, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I öppna Skagerrak pågick en mycket artrik vårblomning med Thalassiosira nordenskioeldii och Skeletonema costatum som dominanter. Den toxiska arten Chattonella cf. verruculosa förekom med ca 250 000celler per liter. I Skagerraks kustområde var vårblomningen dominerad av Skeletonema costatum, medan Chattonella cf. verruculosa förekom i mindre mängder. I Kattegatt var den kraftiga vårblomningen också dominerad av Thalassiosira nordenskioeldii och Skeletonema costatum. Chattonella cf. verruculosa förekom med mer än 2 miljoner celler per liter. Planktonfloran var mycket fattig i Östersjön, och endast enstaka filament av Aphanizomenon sp. och några stora diatoméer påträffades i håvproven.