Algrapport nummer 13, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Generellt sätt återfanns få celler vid samtliga stationer vilket är normalt för säsongen. I Skagerrak återfanns trots allt relativt många arter men endast ett fåtal individer av varje sort. Kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia återfanns i höga tätheter vid Skagerraks yttre station (Å17) samt vid båda stationerna i Kattegatt. Små flagellater och då fram för allt cryptomonader återfanns i relativt höga antal vid samtliga västkuststationer. Även i Östersjön återfanns relativt få celler vid samtliga stationer. Framför allt återfanns även här små flagellater tillhörande klassen cryptomonadales. Vid Karlsödjupet (BY38) samt vid Borholmsdjupet (BY5) återfanns även ett antal individer av släktet Chrysochromulina (prymnesiophyceae).