Algrapport nummer 12, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Rapporten innehåller resultat från den första av två utsjöresor i december. Expeditionen gick denna gång till Egentliga Östersjön och Bottniska Viken. Endast tre växtplanktonstationer kunde provtas eftersom slutet av expeditionen föll samman med stormen Sven. Den potentiellt skadliga flagellaten Prymnesium cf. polylepis fanns vid alla tre stationer, i övrigt var det inget värt att rapportera från växtplanktonproverna. De integrerade klorofyll a-värdena låg omkring medel vid samtliga stationer. Ingen mer detaljerad beskrivning ges i denna rapport, utöver artlista och klorofylldiagram.