Algrapport nummer 12, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Den största skillnaden mellan växtplanktonproverna från Skagerrak och Kattegatt var den stora förekomsten av kiselalgerna Pseudosolenia calcar-avis och Pseudo-nitzschia spp. i Kattegatt. Arterna fanns i Skagerrak också, men i små mängder. Dinoflagellaten Akashiwo sanguinea var vanlig vid Skagerrakstationen Släggö och flagellaten Pseudochattonella farcimen var vanlig vid Kattegattstationen N14. I Östersjön återfanns flagellaten Chrysochromulina polylepis vid samtliga växtplanktonstationer. Vid tre, BY29, BY31 och BY38 fanns arten i måttliga till stora cellantal.