Algrapport nummer 12, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Bara en förenklad version av AlgAware presenteras denna gången eftersom klorofyllproven är kvar på R/V Argos, som är väntad till Göteborgs först om några veckor. Klorofyll är mycket transportkänsligt, då pigmentet bryts ner om det inte hålls nedfryst. Planktonfloran var fattig både i yttre och kustnära Skagerrak, och cellantalen var låga. I Kattegatt var diversiteten ganska hög med tydlig dominans av kiselalger. Östersjöproverna innehöll mycket få arter i låga antal.