Algrapport nummer 11, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Rapporten innehåller resultat från två utsjöresor i november. Egentliga Östersjön undersöktes i början av månaden, Västkusten och sydvästra Östersjön i slutet. Artantal och cellantal var låga i Skagerrak. I Kattegatt var artdiversiteten ganska hög även om cellantalen var relativt låga. Det för fisk skadliga släktet Pseudochattonella observerades vid Släggö i Skagerrak och vid Anholt E i Kattegatt. Ett prov från klorofyllfluorescensmaximum på 5 meter vid Anholt E dominerades av Ceratium lineatum, Pseudo-nitzschia spp* och Dictyocha speculum. De integrerade klorofyll a-värdena låg omkring medel vid samtliga stationer. Kiselalgsläktet Coscinodiscus var vanligt förekommande vid nästan alla Östersjöstationer. I övrigt dominerade små flagellater och pikocyanobakteriekolonier. Den potentiellt skadliga arten cf. Prymnesium polylepis fanns vid BY2, REF M1V1 och vid BY29. Klorofyll a-värdena var något förhöjda i södra Östersjön, vid BY5 och REF M1V1 låg de integrerade värdena över medel för denna månad. Ingen mer detaljerad beskrivning ges i denna rapport, utöver artlista och klorofylldiagram.