Algrapport nummer 11, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Artdiversiteten bland växtplankton var ganska hög både i Skagerrak och i Kattegatt, men cellantalen var högre i Kattegatt-analyserna. Kiselalger dominerade i proverna och klorofyll a halterna låg inom medel vid samtliga stationer, fast de var lite förhöjda inom gränserna vid Å13 i Skagerrak och Fladen i Kattegatt. Små arter med flageller dominerade vid stationerna i Östersjön. Flagellaten Chrysochromulina polylepis fanns vid de flesta stationer och var rätt riklig i antal celler vid BY38. Den integrerade (0-20m) klorofyll a-halten var precis över medel vid BCSIII-10, vid övriga Östersjöstationer låg halterna inom medel.