Algrapport nummer 11, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Kiselalgsblomning observerades i Skagerrak och Kattegatt och integrerade (0-20m) klorofyllvärden över medel för denna månad uppmättes vid Släggö, Anholt E och Fladen. Dominerande arter var kiselalgerna Skeletonema costatum och Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen. I Östersjön var antalet arter och cellantal låga vilket är normalt för årstiden. Vid BCS III-10 var det integrerade klorofyllvärdet över medel, vilket troligtvis orsakades av den stora kiselalgen Coscinodiscus spp. som fanns i relativt högt antal celler.