Algrapport nummer 11, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Antalet arter var lågt och cellantalen var låga i Skagerrak och Kattegatt, vilket också ledde till låga klorofyllhalter. Ett fåtal av prymnesiofyten Chrysochromulina polylepis*, som troligtvis transporterats dit med baltiska strömmen, observerades vid båda Kattegattstationerna och vid kuststationen Släggö i Skagerrak. I Östersjön återkom asrtsammansättningen av små dinoflagellater och cryptomonader vid de flesta stationer i olika antal. Chrysochromulina polylepis* observerades vid samtliga stationer, med högst antal celler vid BY38, som var den enda stationen med klorofyllvärden över medel för denna månad.