Algrapport nummer 11, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak var artrikedomen stor av speciellt diatoméer, men endast Pseudo-nitzschia spp nådde höga celltal. Även i Kattegatt var artrikedomen stor. Här blommade Pseudo-nitzschia spp med cellkoncentrationer över den rekommenderade gränsen. Dinoflagellater var också vanliga. I Östersjön fanns bara små mängder växtplankton. Stora diatoméer dominerade. Cyanobakterier av släktena Aphanizomenon och Nodularia hade så gott som försvunnit.