Algrapport nummer 10, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Rapporten innehåller resultat från två utsjöresor i oktober. Västkusten och sydvästra Östersjön undersöktes i början av månaden, Egentliga Östersjön i slutet. Artantal och cellantal av växtplankton var mycket låga i Skagerrak och Kattegatt. De integrerade klorofyll a-värdena låg inom medel vid samtliga stationer. Även i Östersjön var växtplanktonfloran på sparlåga, förutom vid REF M1V1 i Kalmar sund där en blomning av kiselalgen Skeletonema marinoi pågick. Samtliga integrerade klorofyll a-värden låg inom medel. Ingen mer detaljerad beskrivning ges i denna rapport, utöver artlista och klorofylldiagram.