Algrapport nummer 10, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Malin Mohlin
Publicerad:

Sammanfattning

Även denna månad var Utsjöexpeditionen kortare än vanligt, på grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen. Detta påverkade enbart Östersjöstationerna. I Skagerrak togs alla stationer som vanligt. I Skagerrak var artdivesiteten låg men cellantalet högt, cryptomonader och små flagellater dominerade. I Kattegatt var både artdiversiteten och cellantalen höga. Bland de större arterna dominerade framförallt dinoflagellatsläktet Ceratium och kiselalger från släktet Thallassiosira. Cellantalet var mycket lågt vid både BY2 Arkonadjupet och BY5 Bornholmsdjupet i södra Östersjön. Båda stationerna dominerades av cryptomonader, små flagellater, ciliaten Mesodinium rubrum samt arter från klassen Craspedophyceae. De integrerade (0-20 m) klorofyll a värdena var inom det normala för denna period i Skagerrak, Kattegatt och i södra Östersjön.