Algrapport nummer 10, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Växtplanktondiversiteten var relativt låg vid båda Skagerrakstationerna. Släktet Ceratium som förekommit i höga cellantal under hela hösten återfanns även nu i relativt höga celltätheter. Artdiversiteten var lite högre i Kattegatt jämfört med Skagerrak förutom vid den sista provtagningen vid Anholt E. Bland de större arterna så var det framför allt dinoflagellater som förekom. Släktet Ceratium som har återfunnits i höga celltätheter under hela hösten återfanns i relativt höga cellantal. Östersjön dominerades av cryptomonader, framförallt från släktet Teleaulax. Släktet Chrysochromulina fanns vid det flesta stationerna. Det förekom även filamentösa cyanobakterier på de flesta stationer. Vid enstaka stationer fanns celler från släktet Dinophysis. De integrerade (0-20 m) klorofyll a värdena var låga, men normala för månaden i alla provtagningsområden.