Algrapport nummer 10, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Vid provtagningstillfället i början av september uppmättes de integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Västerhavet till, för säsongen, normala värden på de flesta stationer. Enda undantagen var Släggö där värdena låg under det normala och Anholt E där värdena var något över det normala. Planktonsamhället var relativt artfattigt i Skagerrak med små flagellater fram för allt tillhörande gruppen cryptomonader samt relativt höga tätheter av kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia. I Kattegatt observerades ungefär liknande antal arter som återfanns i Skagerrak. Små flagellater så som cryptomonader var även här vanliga och kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia var relativt vanligt. Vid Anholt E förekom höga celltätheter av kiselalgen Rhizosolenia pungens.September månads klorofyll a värden från Östersjön var överlag normala för årstiden. Något förhöjda värden noterades endast vid ett par stationer i de östra delarna av Östersjön. Förekomsten av cyanobakterier hade reducerats kraftigt sedan förra expedtionen. Små flagellater tillhörande olika grupper dominerade på de flesta stationer.