Algrapport nummer 10, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Provtagning i yttre Skagerrak utgick på grund av dåligt väder. Vid kuststationen Släggö hade växtplanktondiversiteten sjunkit jämfört med månaden innan, men kiselalger dominerade fortfarande. De vanligaste kiselalgerna var Pseudo-nitzschia spp.* och Skeletonema costatum complex. Situationen var liknande i Kattegatt, men de totala cellantalen var lägre vid station N14. Klorofyll a halten var något förhöjt, men inom medel vid Släggö, annars inom medel i Skagerrak och Kattegatt. I Östersjön dominerade små arter växtplanktonfloran. I södra (BY2 och BY5) och sydöstra Östersjön (BCSIII-10) var cryptomonader, Pyramimonas spp. och dinoflagellaten Heterocapsa rotundata mest vanliga, och Chrysochromulina polylepis* observerades inte. Vid övriga stationer fanns Chrysochromulina polylepis* i varierande cellantal utöver de arter som nämndes ovan.