Algrapport nummer 10, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

I yttre Skagerrak var planktonfloran mycket fattig med ett fåtal arter i låga cellantal. Vid kusten däremot var planktonprovet mera diverst, med relativt många arter och dominans av kiselalger. Klorofyllhalterna låg under medel vid samtliga stationer. I Kattegatt var planktonsituationen som kustnära Skagerrak och klorofyll a halterna låg under eller vid medel. I Östersjön dominerade små flagellater. Vid två stationer observerades en mindre population av Prorocentrum minimum. Filamentösa cyanobakterier observerades vid BY 2, BY 15 och BY 38.