Algrapport nummer 10, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I Kattegatt blommade Pseudo-nitzschia spp* med cellkoncentrationer över den rekommenderade gränsen. Även andra diatoméer var vanliga. Bland dinoflagellater fanns Dinophysis acuta i gränsvärdeskoncentrationer. I Östersjön fanns bara små mängder växtplankton. Stora diatoméer dominerade. Det fanns fortfarande förhållandevis mycket Aphanizomenon sp. på de flesta provtagningsstationerna.