Algrapport nummer 1, 2014

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Efter ett nystartat samarbete mellan SMHI och SYKE, Finland, kommer här den första AlgAwarerapporten med data från provtagningar gjorda från det finska fartyget R/V Aranda. Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalet och cellantalen var låga. Växtplanktonläget innebar också låga halter av klorofyll a, vilket gör att ingen mer detaljerad beskrivning ges i denna rapport, utöver artlista och klorofylldiagram. Klorofylldata saknas från Kattegattstationerna, vilket orsakade de tomma diagrammen på sidan 7.