Algrapport nummer 1, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Det var låga cellkoncentrationer vid alla i provtagningsstationer i både Västerhavet och Östersjön. Artdiversiteten var betydligt högre i Västerhavet än i Östersjön. Artdiversitet var högre bland dinoflagellater jämfört med kiselalger, men det verkar som om kiselalgsblomningen trots detta kan vara på gång. Skeletonema marinoi var vanligt förekommande väster om Ölands södra udde (REF M1-W1). I övrigt var det framförallt cryptomonader och Mesodinium rubrum som dominerade på alla stationer i Östersjön. De integrerade (0-20 m) klorofyll a värdena var inom det normala för månaden i alla provtagningsområden. Rapporten är en förkortad version på grund av brist på händelser i växtplanktonvärlden.