Algrapport nummer 1, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Ett omfattande vinterlugn håller sitt grepp om växtplanktonsamhällena i alla provtagningsområdena i Västerhavet och i Östersjön. Rester av en Ceratium-blomning fanns vid Skagerraks kust (Släggö) och i Kattegatt. I övrigt var arterna få och cellantalen låga. I Östersjön var cryptomonader vanliga, men annars fanns inget att rapportera. De integrerade (0-20 m) klorofyll a värdena var låga, men normala för månaden i alla provtagningsområden. Rapporten är en förkortad version på grund av brist på händelser i växtplanktonvärlden.