Algrapport nummer 1, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Planktonsamhället i Västerhavet innehöll framför allt kiselalger där Skeletonema marinoi dominerade klart vid samtliga planktonstationer i både Skagerrak och Kattegatt. Även olika cryptomonader som Teleaulax förekom i relativt höga tätheter över hela Västerhavet. De uppmätta chl a värdena var låga och visade ingen tendens till någon begynnande vårblomning. Endast vid Släggö och Anholt E påvisades lite högra chl a värden men halterna låg fortfarande inom det normalt låga för årstiden. I Östersjön återfanns artfattiga samhällen vid de flesta stationer. Vanligast förekommande var små flagellater och fram för allt cryptomonader. Vid de sydvästra stationerna uppmättes chl a värden över 1 μm per liter men annars återfanns chl a värden i resterande delar under 1 vilket är normalt för säsongen.