Algrapport nummer 1, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Ovanligt höga klorofyllhalter och cellantal uppmättes i Västerhavet i mitten av januari. Kiselalger dominerade proverna med framför allt arterna Skeletonema costatum, Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen och Thallassiosira nordenskioeldii. P. delicatissima-gruppen observerades över gränsvärdet vid samtliga stationer, dock har det inte rapporterats om AST (Amnesic Shellfish Toxin) i svenska vatten, som vissa kloner inom denna grupp av alger potentiellt producerar. I Östersjön var antalet arter och cellantal låga vilket orsakade låga klorofyllhalter normala för årstiden.