Algrapport nummer 1, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Normalt låga vintervärden av klorofyll a uppmättes vid samtliga stationer i Västerhavet och i Östersjön. Ingen nämnvärd aktivitet observerades i växtplanktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt. I Östersjön återfanns den potentiellt giftiga prymnesiofyten Chrysochromulina polylepis* vid alla stationer och en mindre blomning av densamma observerades vid de södra stationerna BY2 och BY5 och i Kalmar sund.