Algrapport nummer 1, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Adil Yousif
Publicerad:

Sammanfattning

Provtagning vid några stationer i Skagerrak omöjliggjordes på grund av storm. Skagerraks växtplanktonbiomassa mätt som klorofyll a var mycket låg vid alla stationer vilket är normalt för årstiden. Antalet växtplankton i proverna från Skagerrak och Kattegatt var mycket lågt vilket också är normalt för årstiden. Högst antal observerades vid Anholt E i Kattegatt där 14 kiselagsarter och fyra dinoflagellatarter observerades. det totala cellantalet var där ca 82 000 celler per liter. Även i Östersjön var mängden klorofyll låg cellantalen låga, station BY2 hade 53 500 celler per liter. Även om antalen var något högre än i december så tycks vi få vänta på vårblomningen.