Algrapport nummer 1, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

Vid kusten i Skagerrak-området pågick en vinterblomning med arter som främst hör till höstfloran. Den ”nya” arten Chattonella cf. verruculosa* dominerade tillsammans med släktet Pseudo-nitzschia*. I öppna Skagerrak fanns lite växtplankton. I Kattegatt var vinterblomningen mycket tydlig med mer än 25 olika diatoméarter. Det fanns rikligt av C. cf. verruculosa*, Skeletonema costatum och Pseudo-nitzschia spp.*. Planktonfloran var mycket fattig i södra Östersjön, med enstaka stora diatoméer, samt några filament av cyanobakterien Aphanizomenon sp. Liksom i november påträffades små mängder av arter som hör hemma i Kattegatt-Skagerrak. Även i centrala Östersjön var planktonfloran mycket fattig med enstaka stora diatoméer, samt några filament av cyanobakterien Aphanizomenon sp.